Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató Hatálya

A tájékoztató a Babor hírek hírlevelezési szolgáltatással kapcsolatban végzett közös adatkezelésre vonatkozik a lent megnevezett Közös adatkezelők által.

Érintettek: a Babor hírlevélre feliratkozott természetes személyek

Közös adatkezelési megállapodásokban az Adatkezelők rögzítették, hogy a weboldalon folytatott marketingcélú közös adatkezelésről a Babor partner ad tájékoztatást.

A közös adatkezelők kapcsolattartója: Paloma Kft

Adatkezelő és képviselője, adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei, Közös Adatkezelők

Paloma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (továbbiakban Paloma) székhely, székhely: H-1139 Budapest, Frangepán u. 8-10, elérhetőség, képviselők: Kalcsu Marcell, Kalcsu Balázs 1139 Budapest, Frangepán utca 8-10, marcell@kalcsu.hu, balazs@kalcsu.hu , adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: dpo@kalcsu.hu

valamint a Babor partner, akinek Ön a vendége (a továbbiakban „Babor partner”) adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei

a továbbiakban együttesen Közös adatkezelők vagy Adatkezelők

Adatkezelés célok, jogalapok, a kezelt adatok kategóriái és a megőrzési idő

Adatkezelési célok Adatkezelési jogalapok Kezelt adatok Megőrzési idő
Hírlevél küldése, a Babor termékek ismertetése, reklámozása céljából (direkt marketing) Az érintett beleegyezése Hírlevelezésre feliratkozott érintett(felhasználó) neve, email címe A hírlevél leiratkozásról időpontjáig, vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, amelyik a korábbi. Az érintett IP címét ebből a célból nem tárolja az Adatkezelő
Marketing tevékenység tervezése, marketinget támogató statisztika készítése
Statisztikai készítése a hírlevelek olvasói számáról, kiküldöttségi és olvasottsági állapotáról
Az Adatkezelők jogos érdeke, hogy a hírlevelek célba érésére, a felhasználóhoz eljutására, és az olvasottságát állapotára vonatkozó adatokat ismerjék, ezzel elősegítve a marketing hatékonyságát, a felhasználókat érdeklő tartalmak összeállítását A hírlevél kiküldöttségi és olvasottsági állapota (kép betöltés, link megnyitás) és az ebből képzett statisztikai adatok, hírlevél leiratkozás dátuma.
A látogatási log tartalmazza a látogató IP címét, látogatás dátumát és időpontját, a hivatkozó URL-t
Statisztikához felhasznált adatok megőrzési ideje: 2 év
Biztonsági és hibakeresési cél Az Adatkezelők jogos érdeke a hírlevelezéshez használt a biztonságos és jól működő informatikai rendszer Hozzáférési naplók, logfájlok, szerver látogatási és hibalog: IP cím, böngészőazonosító, megtekintett oldal, hiba (ha történt), dátum és idő biztonsági másolat
Tárhely szoftver által képzett statisztikai adatok: összesített használati adatok, pl. oldal letöltések, adatforgalom, dátum, földrajzi hely (IP-címből)
24 óra után törölve

3 hónap vagy a tárhely szolgáltatás megszüntetésének az időpontja, ha az rövidebb

Tárhely megszüntetéséig
A hírlevelezési szolgáltatással kapcsolatos jogviták esetén bizonyíték céljából Az adatkezelő jogos érdeke, hogy védekezni tudjon alaptalan érintetti panaszok esetén név, e-mail cím, regisztráció időpontja, regisztráció megszüntetésének (leiratkozásnak) az időpontja, Jogvita esetén annak az adatok zárolásra kerülnek és a vita lezárásáig, hatósági vagy bírósági eljárás esetén a jogerős határozat meghozatalának az időpontjáig, amelyik időpont előbb bekövetkezik

Az adatok forrása

Az Adatkezelők bármilyen, az Érintettre vonatkozó személyes adatot az Érintettől szerzik vagy a megadott adatok feldolgozásával képzik, mint pl. statisztikai adatot. Adatbiztonsági célt szolgáló naplófájlok esetén az Adatkezelők által alkalmazott informatikai rendszerben generálódnak az adatok.

köteles-e a személyes adatokat megadni?

milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása?

Nem köteles az adatokat megadni, azonban, ha pl. nem tudjuk az e-mail címét, akkor nem tudunk hírlevelet küldeni.

Személyes adatok továbbítása, címzettek

Kiknek adja át, továbbítják az Adatkezelő a személyes adatokat?

 • net-Position Kft. - a hírlevelezési rendszer fejlesztője és működtetője, tárhelyszolgáltató
 • Informatikai rendszert karbantartó PerFect IT Services Informatikai kft-nek, valamint a Babor partner informatikai rendszerét karbantartónak

személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítására vonatkozó Információk

Nem kerül sor harmadik országba történő adattovábbításra. Amennyiben a későbbiekben az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében személyes adatokat továbbítana az Európai Gazdasági Térségen kívül olyan országba, amelyet az Európai Bizottság nem minősített megfelelő védelemmel rendelkező országnak (harmadik ország), a következő rendelkezések az irányadók, akkor a személyes adatok továbbítására az EU Általános Szerződései Feltételek (EU ASZF) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF feltételei szerint, vagy az annak a helyébe lépő más, EU Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések szerint kerül sor.

A hírlevélben található linkek

A hírlevél tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más internetes oldalakhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. Az Adatkezelők nem vállalnak kötelezettséget vagy felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért Önnek adott esetben elfogadja ezen harmadik személyek egyedi feltételeit, ideértve a cookie-k alkalmazására vonatkozó feltételeket, melyek felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

ADATBIZTONSÁG

Közös adatkezelési megállapodásban a közös adatkezelők rögzítették a közös adatkezelésük tekintetében alkalmazandó adatbiztonsági követelményeket, valamint az incidensekkel kapcsolatos eljárást. A hírlevelezési rendszer működésének a biztonságáról a Paloma Kft gondoskodik.

Az érintettek jogai

A közös adatkezelők megállapodásának feltételeitől függetlenül Ön mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az Adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti jogait-

Az Öntől érkező, a személyes adatok kezelésére vonatkozó megkereséseket az adatkezelőnek minősülő Felek maguk, önállóan válaszolják meg a közösen elfogadott eljárásrendnek megfelelően.

Ön kérheti a közös Adatkezelők kapcsolattartóján keresztül vagy bármelyik közös adatkezelőtől az Önre vonatkozó közösen kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával továbbá visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az ön jogai részletesebben:

Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

A tájékoztatás kérelemtől függően kiterjed: az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kategóriái, erre irányuló kérelem esetén a kezelt adatok másolata – a nem az Érintettre vonatkozó személyes adatok, információk olvashatatlanná tételével, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja, az adatok továbbításának lehetséges címzettjeiről, a külföldre továbbítás esetén ennek tényéről és a címzettekről, az adatkezelés időtartamáról, az Érintett jogairól, a hozzájárulás visszavonhatóságáról, valamint a panasztétel, illetve a jogorvoslati jogok gyakorlásának módjáról.

Helyesbítés

Az Érintett kérheti személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törlés

Az Érintett kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése

Tiltakozás

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat:

 • saját vagy harmadik személy jogos érdeke céljából végzett adatkezelés ellen, ha annak a jogalapja jogos érdek;
  Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez abból a célból hogy bizonyítsa, az adatkezeléshez fűződő érdek olyan mértékben fontos, amely megelőzi az Ön érdekei, jogai, szabadságai védelmének fontosságát.
 • az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik

Ha tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők

Korlátozás

Kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 • Vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely érdekében kezelték, azonban kérheti azok tárolását jogai előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából;
 • Tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek

Adathordozhatóság

Hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló automatizált adatkezelés esetén Ön kérheti, hogy az Ön által megadott, Önre vonatkozó adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonása

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Panaszkezelés, jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, panaszok a tájékoztató elején megjelölt székhelycímre és/vagy e-mailcímre küldhetők.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe 1363 Budapest, Pf. 9, weboldal: http://naih.hu/